รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประสิทธิ์ คำบับภา

องผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

aaa

aaa

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานกีฬา)

ว่าที่ร.ต.หญิงวาสนา ลาวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายบัณฑิตย์ เทียงดาห์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานกิจกรรมดนตรี)

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

dark

m

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

หัวหน้างานปกครอง

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายอนวัช จิตสน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวนิรชา ประทุมสินธุ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา