รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสายัน ศิริงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางวรรณิภา บุรมย์

หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
( ระยะสั้น )

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(ห้องเรียนอาชีพและทวิศึกษา)

นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

เจ้าหน้าที่งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางวรรณิภา บุรมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่ร.ต.ยุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุกัญญา พลเสน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

Miss.Plenny Lou Talose

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุริยกมล พลยะเรศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายถวัลย์ ประชาชัย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายชิตวัน ปะนันโต

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอาณัติ อัปติกานัง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอนวัช จิตเสน

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายบัณฑิตย์ เทียงดาห์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายสุริยกมล พลยะเรศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายชินกฤต ตะภา

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายอนุสรณ์ แสงดาว

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นายกฤษดา สงเสรฐ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ พลศิริ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพิชัย พานเพ็ง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวิษณุ ทาโยธี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเผด็จ เมืองศรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวลำดวน ดอนอีสวน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

น.ส.ณพัศพร พรรณจันทับ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ครูแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวรรณิภา บุรมย์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวสุนันทา วิชาผา

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคำ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

แผนกวิชาการโรงแรม

นายปารเมศ ศรีสมบัติ

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นางสาวศิริพร โอรักษ์

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาคหกรรม

นางเสาวณีย์ แก้วบุดดา

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวนิรชา ประทุมสินธิ์

ครูแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวเจนจิรา ทลคร

ครูแผนกวิชาคหกรรม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางมณทา พลเดชา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพชราภา ทวยโพธิ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา พลเสน

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Miss.Plenny Lou Talose

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ครูต่างชาติ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา

หัวหน้าแผนกวิชา

ว่าที่ร.ต.ยุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา