รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายไพรัตน์ ธุระธรรม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายชิตวัน ปะนันโต

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวลำดวน ดอนอีสวน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวพชราภา ทวยโพธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวลำดวน ดอนอีสวน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคำ

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวเจนจิรา ทลคร

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ