รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร

นายชูวงศ์ อัฐนาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา ลาวงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา พลเสน

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกุลธิดา ดวงจันทอง

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

น.ส.กัศมาภรณ์ กาฬวันนา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นางมณทา พลเดชา

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ร.ต.หญิงวาสนา ลาวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวจิลลาพัชร ฤทธิยา

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางมณทา พลเดชา

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุนันทา วิชาผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวกรรณิกา เฉิดสถิตย์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการบัญชี

น.ส.ณพัศพร พรรณจันทับ

หัวหน้างานบัญชี

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นางสาวปวีณา ทรงอาจ

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานพัสดุ

นายพิชัย พานเพ็ง

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (รับผิดชอบงานยานพาหนะ)

นางสาวศิริพร โอ​รักษ์​

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (รับผิดชอบงานคุมวัสดุ ครุภัณฑ์)

นางสาวช่ออารีย์ ฤทธิ์ล้ำ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุทัศน์ เขตมลตรี

พนักงานขับรถยนต์
บำรุงรักษารถยนต์

งานอาคารสถานที่

นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกฤษดา สงเสรฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชินกฤต ตะภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

ว่าที่ร.ต.ยุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายบุญทัน ซอคำสี

นักการภารโรง

นายบรรลุ บุตรสีสวย

นักการภารโรง

นายธีระพงษ์ บุตรสีสวย

นักการภารโรง

นางอุไรวรรณ เขตมลตรี

แม่บ้าน

นางสุพรรณี ป้องสงคราม

แม่บ้าน

นางสาววนิดา เทียมวงศ์

แม่บ้าน

นายสมยศ คำพิมพ์

ยามรักษาการณ์

นายทรงยศ ธวัชวิเชียร

ยามรักษาการณ์

นายสาน อุตรา

ยามรักษาการณ์

งานทะเบียน

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาวพีรพร ปั้นอยู่

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายอาณัติ อัปติกานัง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพชราภา ทวยโพธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์