รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร

นายชูวงศ์ อัฐนาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา ลาวงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา พลเสน

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกุลธิดา ดวงจันทอง

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

น.ส.กัศมาภรณ์ กาฬวันนา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นางมณทา พลเดชา

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ร.ต.หญิงวาสนา ลาวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวจิลลาพัชร ฤทธิยา

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางมณทา พลเดชา

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุนันทา วิชาผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวกรรณิกา เฉิดสถิตย์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการบัญชี

น.ส.ณพัศพร พรรณจันทับ

หัวหน้างานบัญชี

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นางสาวปวีณา ทรงอาจ

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานพัสดุ

นายพิชัย พานเพ็ง

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (รับผิดชอบงานยานพาหนะ)

นางสาวศิริพร โอ​รักษ์​

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (รับผิดชอบงานคุมวัสดุ ครุภัณฑ์)

นางสาวช่ออารีย์ ฤทธิ์ล้ำ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุทัศน์ เขตมลตรี

พนักงานขับรถยนต์
บำรุงรักษารถยนต์

งานอาคารสถานที่

นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกฤษดา สงเสรฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชินกฤต ตะภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

ว่าที่ร.ต.ยุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายบุญทัน ซอคำสี

นักการภารโรง

นายบรรลุ บุตรสีสวย

นักการภารโรง

นายธีระพงษ์ บุตรสีสวย

นักการภารโรง

นางอุไรวรรณ เขตมลตรี

แม่บ้าน

นางสุพรรณี ป้องสงคราม

แม่บ้าน

นางสาววนิดา เทียมวงศ์

แม่บ้าน

นายสมยศ คำพิมพ์

ยามรักษาการณ์

นายทรงยศ ธวัชวิเชียร

ยามรักษาการณ์

นายสาน อุตรา

ยามรักษาการณ์

งานทะเบียน

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาวพีรพร ปั้นอยู่

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายอาณัติ อัปติกานัง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพชราภา ทวยโพธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายไพรัตน์ ธุระธรรม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายชิตวัน ปะนันโต

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวลำดวน ดอนอีสวน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวพชราภา ทวยโพธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวลำดวน ดอนอีสวน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคำ

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวเจนจิรา ทลคร

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสายัน ศิริงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางวรรณิภา บุรมย์

หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
( ระยะสั้น )

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(ห้องเรียนอาชีพและทวิศึกษา)

นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

เจ้าหน้าที่งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางวรรณิภา บุรมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่ร.ต.ยุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุกัญญา พลเสน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

Miss.Plenny Lou Talose

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุริยกมล พลยะเรศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายถวัลย์ ประชาชัย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายชิตวัน ปะนันโต

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอาณัติ อัปติกานัง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอนวัช จิตเสน

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายบัณฑิตย์ เทียงดาห์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายสุริยกมล พลยะเรศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายชินกฤต ตะภา

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายอนุสรณ์ แสงดาว

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นายกฤษดา สงเสรฐ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ พลศิริ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพิชัย พานเพ็ง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวิษณุ ทาโยธี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเผด็จ เมืองศรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวลำดวน ดอนอีสวน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

น.ส.ณพัศพร พรรณจันทับ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ครูแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวรรณิภา บุรมย์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวสุนันทา วิชาผา

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคำ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

แผนกวิชาการโรงแรม

นายปารเมศ ศรีสมบัติ

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นางสาวศิริพร โอรักษ์

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาคหกรรม

นางเสาวณีย์ แก้วบุดดา

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวนิรชา ประทุมสินธิ์

ครูแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวเจนจิรา ทลคร

ครูแผนกวิชาคหกรรม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางมณทา พลเดชา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพชราภา ทวยโพธิ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา พลเสน

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Miss.Plenny Lou Talose

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ครูต่างชาติ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา

หัวหน้าแผนกวิชา

ว่าที่ร.ต.ยุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา และวิชาการแผนกวิชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประสิทธิ์ คำบับภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานกีฬา)

ว่าที่ร.ต.หญิงวาสนา ลาวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายบัณฑิตย์ เทียงดาห์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานกิจกรรมดนตรี)

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

หัวหน้างานปกครอง

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายอนวัช จิตสน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวนิรชา ประทุมสินธุ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา