พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA และระบบ CARAS การนำเข้าข้อมูลทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

08 มิถุนายน 2564