เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

02 ธันวาคม 2563