เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาค 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาค 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

30 พฤศจิกายน 2563