เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

12 พฤศจิกายน 2563