เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ดาวน์โหลดประกาศ

05 พฤศจิกายน 2563