กิจกรรมการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ฝึกประสบการณ์สมรรถนะอาชีพ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 :นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นประธานในกิจกรรมการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ฝึกประสบการณ์สมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลการจัดการความรู้ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพิ่มเติม >>>

28 ตุลาคม 2563