กาส่งคำร้องขอแก้ 0 , มส.

 
 
Learners:
Download request to amend 0, MSU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submit a request to amend 0, MSU (29 Jul-15 Aug 6 3).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Those who fill out information on-line but do not submit the application documents at the measurement fair No right to edit academic results
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check the list of students and the status of the applicant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teacher:
Download, Save, Submit, Correct 0, MS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Send results 0, MSU (17-22 Aug 20)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check the list of teachers who submitted the solution 0, MSU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Announcement of amendments 0, MSU (28 Aug 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 ตุลาคม 2563