ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 

ที่ตั้ง
            วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ที่อยู่ 84 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแก่งเลิงจาน
            อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวีดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
            โทรศัพท์ 043-971203
            โทรสาร 043-971204
            E-mail - admin@mpc.ac.th
           Website http://www.mpc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
         วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกหนองผักแว่น” โดยกรมอาชีวศึกษา (สมัยนั้น) ขอใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ตามหนังสือที่  มท 0718/04106  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2540 มีเนื้อที่ 50 ไร่ ตามหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 1028/2505  ลงวันที่ 17 กันยายน 2505  
          เมื่อปี พ.ศ. 2540 กองการศึกษาอาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการ  กรมอาชีวศึกษามีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพไปสู่ภูมิภาค  เนื่องจากบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องเดินทางไปศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  แต่สถานศึกษาทั้งสองแห่งดังกล่าวไม่สามารถรองรับกับความต้องการของผู้เรียนที่มีปริมาณมากเนื่องจากเปิดรับในจำนวนจำกัด  ประกอบกับบริบทสถานศึกษาที่มีอยู่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการศึกษาและเรียนรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะสาขาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองบางส่วน  อำเภอบรบือ  อำเภอนาเชือก  กิ่งอำเภอกุดรัง  และ อำเภอโกสุมพิสัยที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว     
          วันที่  7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  โดย แต่งตั้งนายอนันต์  สิทธิไชยยากุล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
          วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ประสานขอใช้ที่ดิน สาธารณประโยชน์ “โคกหนองผักแว่น” โดยกรมอาชีวศึกษา (สมัยนั้น) ขอใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
         วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2540  ได้รับอนุมัติที่ดิน สาธารณประโยชน์ “โคกหนองผักแว่น” เป็นพื้นที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  และ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  35,000,000  บาท  เป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ  อาคารสำนักงานและหอประชุม  บ้านพักผู้บริหาร  บ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
การจัดการศึกษา
      วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ จำนวน 9 สาขางาน ทวิศึกษา จำนวน 10 สาขางาน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี จำนวน 9 สาขางาน
สภาพชุมชน
           ทิศเหนือ         - ติดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
           ทิศใต้            - ติดสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
           ทิศตะวันออก   - ติดถนนสาธารณประโยชน์
           ทิศตะวันตก     - ติดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม
สภาพเศรษฐกิจ
       จังหวัดมหาสารคามมีประชากร 940,402 คน โดยมีประชากรในวัยทำงาน 555,046 คน เป็นผู้มีงานทำ 379,028 คน มีเงินหมุนเวียนผ่านคลังจังหวัดมหาสารคาม ในปีปีงบประมาณ 2543 เป็นรายรับ 7,603,730,000 บาท และมีรายจ่ายในปีเดียวกันรวม 6,310,080,000 บาท มีเงินผ่านตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2543 เป็นเงินรับ 8,468,735,246.65 เงินจ่าย 8,744,940,512.23 บาท  ความก้าวหน้าด้านการค้าและการลงทุนของจังหวัด
            ในปี 2543 มีผู้มาจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจ ตลอดจนปีจำนวน 255 ราย โดยแยกเป็นบริษัท 7 รายห้างหุ้นส่วนจำกัด 72 ราย ทะเบียนพาณิชย์จำนวน 176 ราย (เฉพาะอำเภอเมือง) และมีผู้ประกอบการแจ้งเลิกประกอบกิจการจำนวน 89 ราย จำแนกเป็นบริษัท 3 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 26 ราย และทะเบียนพาณิชย์ 60 ราย
สภาพสังคม
  การบริหารส่วนท้องถิ่น มี 4 รูปแบบ ได้แก่
            1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ยกเว้นเทศบาลและสุขาภิบาล
            2. เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่จั้ดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมีอำนาจในการบริหารโดยอิสระ
            3. เทศบาลตำบล
            4. องค์การบริหารส่วนตำบล

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม