ค้นหาในเวปไซต์

PDF พิมพ์

 ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 6 บ้านหนองจิก ตำบลเก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 971203 โทรสาร 043-971204 ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามมีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 

ช่วงเวลา

ผู้บริหาร

.. 2562 - ปัจจุบัน นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ
.. 2554 - 2562
ดร.ประเสริฐ  กำธรเจริญ
.. 2552 – 2554 ว่าที่พันตรีวาฑิต พิมพะนิตย์
.. 2546 – 2551 นายสุทัศน์ สมุทรศรี
..2539 – 2545 นายอนันต์ สิทธิไชยากุล

 

 

วัตถุประสงค์และปรัชญาของสถานศึกษา

 

จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระ มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพของตน

 

 

 

วิสัยทัศน์วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม


จัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม


1. มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม

2. มุ่งมั่นสร้างความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

อัตลักษณ์

 

" ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมด้วยจิตอาสา พัฒนาสังคม"

 

อัตลักษณ์คุณธรรม

 

" มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ควบคู่จิตอาสา "

 

 

เอกลักษณ์

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
เป็น"แหล่งทักษะอาชีพสู่ชุมชน"