เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ร่วมพิธีเปิด และแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ณ จ.ศรีสะเกษ 

620720