เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

620715