เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันที่​ 30 มิถุนายน 2562​ : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็กดำเนินการพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0
ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

620630