เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ได้เป็นเจ้าภาพในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
6200617.1