รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประสิทธิ์ คำบับภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นางมณทา พลเดชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานกิจกรรกีฬา))

นายบัณฑิตย์ เทียงดาห์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานกิจกรรกีฬา)

นายปารเมศ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบกิจกรรมดนตรี)

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษา อวท.))

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษา อวท.))

นายอนวัช จิตเสน

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษา อวท.)

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษา อวท.)

งานครูที่ปรึกษา

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสุริยกมล พลยะเรศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

หัวหน้างานปกครอง

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวสุนันทา วิชาผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายกฤษฎา สงเสรฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชิตวัน ปะนันโต

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชินกฤต ตะภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสุริยกมล พลยะเรศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสุนันทา วิชาผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา