รองฝ่ายวิชาการ

นายสายัน ศิริงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางวรรณิภา บุรมย์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวนิรชา ประทุมสินธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(ระยะสั้น)

งานวัดผลและประเมินผล

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางวรรณิภา บุรมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

Miss.Plenny Lou Talose

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวนิรชา ประทุมสินธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุริยกมล พลยะเรศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายถวัลย์ ประชาชัย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายชิตวัน ปะนันโต

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอาณัติ อัปติกานัง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอนวัช จิตเสน

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายบัณฑิตย์ เทียงดาห์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายสุริยกมล พลยะเรศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายชินกฤต ตะภา

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายอนุสรณ์ แสงดาว

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายกฤษดา สงเสรฐ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายปัญญาพล คะระมะ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ว่าทที่ร้อยตียุทธพงษ์ พลศิริ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพิชัย พานเพ็ง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวิษณุ ทาโยธี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเผด็จ เมืองศรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวลำดวน ดอนอีสวน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวณพัศพร พรรณจันทับ

ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ครูแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวรรณิภา บุรมย์

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวรวุฒิ สีมี

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวสุนันทา วิชาผา

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคำ

ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาการโรงแรม

นายปารเมศ ศรีสมบัติ

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาคหกรรม

นางเสาวณีย์ แก้วบุดดา

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวนิรชา ประทุมสินธิ์

ครูแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวเจนจิรา ทลคร

ครูแผนกวิชาคหกรรม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางมณทา พลเดชา

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา พลเสน

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพชราภา แก้วสังข์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Miss.Plenny Lou Talose

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ครูต่างชาติ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน