รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายไพรัตน์ ธุระธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายชิตวัน ปะนันโต

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายถวัลย์ ประชาชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวรวุฒิ สีมี

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคำ

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ