รองฝ่ายบริการทรัพยากร

นายชูวงศ์ อัฐนาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาสานา ลาวงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกุลธิดา ดวงจันทอง

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัศมาภรณ์ กาฬวันนา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวพชราภา แก้วสังข์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นางมณทา พลเดชา

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวกุลธิดา ดวงจันทอง

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางมณทา พลเดชา

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุนันทา วิชาผา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวกรรณิกา เฉิดสถิตย์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการบัญชี

นางสาวณพัศพร พรรณจันทับ

หัวหน้างานบัญชี

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นางสาวปวีณา ทรงอาจ

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานพัสดุ

นายพิชัย พานเพ็ง

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ(รับผิดชอบงานยานพาหนะ)

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ(รับผิดชอบงานยานพาหนะ)

นางสาวศิริพร โอ​รักษ์​

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวช่ออารีย์ ฤทธิ์ล้ำ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุทัศน์ เขตมลตรี

พนักงานขับรถ

นายจามร ไชยเหมือน

พนักงานขับรถ

งานอาคารสถานที่

นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางมณทา พลเดชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชินกฤต ตะภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกฤษฎา สงเสรฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายปารเมศ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางอุไรวรรณ เขตมลตรี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสุพรรณี ป้องสงคราม

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายบุญทัน ซอคำสี

นักการภารโรง

นายบรรลุ บุตรสีสวย

นักการภารโรง

นายสมยศ คำพิมพ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสาน อุตรา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทรงฤทธิ์ ธวัชวิเชียร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานทะเบียบ

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

หัวหน้างานทะเบียน

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาววิริญญา อาจวงษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายอาณัติ อัปติกานัง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์