รองฝ่ายบริการทรัพยากร

นายชูวงศ์ อัฐนาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาสานา ลาวงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกุลธิดา ดวงจันทอง

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัศมาภรณ์ กาฬวันนา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวพชราภา แก้วสังข์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นางมณทา พลเดชา

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวกุลธิดา ดวงจันทอง

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางมณทา พลเดชา

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุนันทา วิชาผา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวกรรณิกา เฉิดสถิตย์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการบัญชี

นางสาวณพัศพร พรรณจันทับ

หัวหน้างานบัญชี

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นางสาวปวีณา ทรงอาจ

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานพัสดุ

นายพิชัย พานเพ็ง

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ(รับผิดชอบงานยานพาหนะ)

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ(รับผิดชอบงานยานพาหนะ)

นางสาวศิริพร โอ​รักษ์​

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวช่ออารีย์ ฤทธิ์ล้ำ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุทัศน์ เขตมลตรี

พนักงานขับรถ

นายจามร ไชยเหมือน

พนักงานขับรถ

งานอาคารสถานที่

นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางมณทา พลเดชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชินกฤต ตะภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกฤษฎา สงเสรฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายปารเมศ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางอุไรวรรณ เขตมลตรี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสุพรรณี ป้องสงคราม

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายบุญทัน ซอคำสี

นักการภารโรง

นายบรรลุ บุตรสีสวย

นักการภารโรง

นายสมยศ คำพิมพ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสาน อุตรา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทรงฤทธิ์ ธวัชวิเชียร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานทะเบียบ

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

หัวหน้างานทะเบียน

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาววิริญญา อาจวงษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายอาณัติ อัปติกานัง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายไพรัตน์ ธุระธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายชิตวัน ปะนันโต

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายถวัลย์ ประชาชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวรวุฒิ สีมี

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคำ

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ ประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองฝ่ายวิชาการ

นายสายัน ศิริงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางวรรณิภา บุรมย์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวนิรชา ประทุมสินธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(ระยะสั้น)

งานวัดผลและประเมินผล

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางวรรณิภา บุรมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

Miss.Plenny Lou Talose

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวนิรชา ประทุมสินธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุริยกมล พลยะเรศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายถวัลย์ ประชาชัย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายชิตวัน ปะนันโต

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอัษฎาวุฒิ คำชา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอาณัติ อัปติกานัง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอนวัช จิตเสน

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายบัณฑิตย์ เทียงดาห์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายสุริยกมล พลยะเรศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายชินกฤต ตะภา

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายอนุสรณ์ แสงดาว

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายกฤษดา สงเสรฐ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายปัญญาพล คะระมะ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ว่าทที่ร้อยตียุทธพงษ์ พลศิริ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพิชัย พานเพ็ง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวิษณุ ทาโยธี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเผด็จ เมืองศรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวลำดวน ดอนอีสวน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวณพัศพร พรรณจันทับ

ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ครูแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุนันท์ ปะวันโน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวรรณิภา บุรมย์

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวรวุฒิ สีมี

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวสุนันทา วิชาผา

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคำ

ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาการโรงแรม

นายปารเมศ ศรีสมบัติ

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวนิศมา เผื่อนดา

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาคหกรรม

นางเสาวณีย์ แก้วบุดดา

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวนิรชา ประทุมสินธิ์

ครูแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวเจนจิรา ทลคร

ครูแผนกวิชาคหกรรม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางมณทา พลเดชา

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา พลเสน

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพชราภา แก้วสังข์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Miss.Plenny Lou Talose

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ครูต่างชาติ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพรพิมล นามทับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประสิทธิ์ คำบับภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร)

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นางมณทา พลเดชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ พลศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ)

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานกิจกรรกีฬา))

นายบัณฑิตย์ เทียงดาห์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานกิจกรรกีฬา)

นายปารเมศ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบกิจกรรมดนตรี)

นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษา อวท.))

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษา อวท.))

นายอนวัช จิตเสน

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษา อวท.)

นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษา อวท.)

งานครูที่ปรึกษา

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสุริยกมล พลยะเรศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอาณัติ อัปติกานัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง

หัวหน้างานปกครอง

นายเผด็จ เมืองศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวสุนันทา วิชาผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายธนวัฒน์ ลาจ้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายกฤษฎา สงเสรฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชิตวัน ปะนันโต

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชินกฤต ตะภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายกิตติพงศ์ มะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางธนพร ภูมิดอนเนาว์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสุริยกมล พลยะเรศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวิษณุ ทาโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายปัญญาพล คะระมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวรวุฒิ สีมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสุนันทา วิชาผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววนัสนันท์ วรรณชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชาชานันท์ หลงศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา