นิทรรศการแสดงผลการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 .../07 พฤศจิกายน 2563 นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ให้ความอนุเคราะห์ท่านสัสดีจังหวัดมหาสารคาในการใช้พื้นที่อาคารโดมภายในวิทยาลัย เพื่อส่งทหารเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 .../03 พฤศจิกายน 2563 รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนาม ประจำปี 2563 .../29 ตุลาคม 2563 โครงการอบรมครูที่ปรึกษาพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา .../28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ฝึกประสบการณ์สมรรถนะอาชีพ .../28 ตุลาคม 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) .../28 ตุลาคม 2563 พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  .../23 ตุลาคม 2563 แสดงความยินดีกับท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม .../14 ตุลาคม 2563 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา .../14 ตุลาคม 2563 พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 .../14 ตุลาคม 2563 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 .../13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตรย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 .../13 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร .../13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพื่อการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา .../11 ตุลาคม 2563 โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต .../11 ตุลาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพช่างเสริมสวย-ตัดผมชาย .../02 ตุลาคม 2563 พิธีปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 .../26 กันยายน 2563 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อบต.ท่าสองคอน .../26 กันยายน 2563 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 .../24 กันยายน 2563 ตรวจติดตามดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) .../22 กันยายน 2563 ไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 .../22 กันยายน 2563 โครงการฝีกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถพะครูผู้สอนด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา .../22 กันยายน 2563 กิจกรรมซาบซิ้งพระคุณแม่นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 .../21 กันยายน 2563 เรื่อง การลงทะเบียนเรียน​ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 .../24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 .../12 พฤศจิกายน 2563 กาส่งคำร้องขอแก้ 0 , มส. .../04 ตุลาคม 2563 การตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในระบบ ศธ.02 ออนไลน์ (www.std2018.vec.go.th) .../08 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .../09 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม .../28 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ .../26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) .../05 พฤศจิกายน 2563