นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ :นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม >>> เพิ่มเติม

24 กุมภาพันธ์ 2564