วันที่ 31 มกราคม 2564 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ มาทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณจุดเสี่ยงที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 4 ของจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 31 มกราคม 2564 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ มาทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณจุดเสี่ยงที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 4 ของจังหวัดมหาสารคาม มาพบลูกค้าภายในวิทยาลัย และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรทุกคน ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียน อาคารสำนักงานและโรงอาหาร ตามที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กำหนดโดยเคร่งครัด สำหรับบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าวได้ตรวจหาเชื้อแล้วมีผลเป็นลบทุกคน และวิทยาลัยให้ทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพิ่มเติม>>>

02 กุมภาพันธ์ 2564