เรื่อง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

https://std2018.vec.go.th/web

 

30 พฤศจิกายน 2563