เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

12 พฤศจิกายน 2563