รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนาม ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 : นายสัมฤทธิ์  ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มอบหมายให้นายสายัน  ศิริงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญกองวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนาม ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ศาลากลางน้ำ วัดขุนพรหมตําริ บ้านอุปราช ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพิ่มเติม >>>

29 ตุลาคม 2563