โครงการอบรมครูที่ปรึกษาพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 :นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นประธานและวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมครูที่ปรึกษาพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพิมพ์พะนิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพิ่มเติม >>>

28 ตุลาคม 2563