โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มอบหมายให้นายประสิทธิ์ คำบับภา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามร่วมกับ บริษัท ที โอ เอช มอเตอร์ จำกัด ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพิ่มเติม >>>

14 ตุลาคม 2563