โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 : คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ร่วมทำความสะอาดสำนักงาน แผนกวิชา และบริเวณโดยรอบวิทยาลัย ตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

11 ตุลาคม 2563