กาส่งคำร้องขอแก้ 0 , มส.

 
 
ผู้เรียน :
ดาวน์โหลดคำร้องขอแก้ 0, มส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งคำร้องขอแก้ 0 , มส. (29 ก.ค.-15ส.ค.6 3) สิ้นสุดการยื่นคำร้องฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ที่กรอกข้อมูล on-line แต่ไม่ยื่นเอกสารคำร้องฯที่งานวัดผล ไม่มีสิทธิ์แก้ไขผลการเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน และสถานะผู้ยื่นคำร้องขอแก้0-มส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครู :
ดาวน์โหลดบันทึกส่งผล แก้ 0, มส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งผลการแก้ 0 , มส. (17-22 ส.ค. 63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบรายชื่อครูผู้ส่งผลการแก้ 0, มส.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการแก้ 0, มส. (28 ส.ค. 2563)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 ตุลาคม 2563