โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพช่างเสริมสวย-ตัดผมชาย

วันที่ 29 กันยายน 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพช่างเสริมสวย-ตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติวิทยากรในการอบรมจาก บริษัท โอซีซ๊ จำกัด (มหาชน), ร้านเชษฐา คาบอย, ร้านอยู่เจริญ บิวตี้ และร้านครูวุธบาร์เบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซอยผม-ตัดผม ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

02 ตุลาคม 2563