ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อบต.ท่าสองคอน

วันที่ 24 กันยายน 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นำทีมผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามและทีมช่าง ออกให้บริการชุมชน ตาม "โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2563" โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสน บัวลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน เป็นประธานในพิธี และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

26 กันยายน 2563