โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาในการตรวจสุขภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมดูแลนักเรียน นักศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

24 กันยายน 2563