ตรวจติดตามดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสมุทรศรี วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

22 กันยายน 2563