โครงการฝีกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถพะครูผู้สอนด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา

วันที่  15 กันยายน 2563 : นายสมใจ เชาว์พานิช  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  เป็นประธานเปิดโครงการฝีกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถพะครูผู้สอนด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา   เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนฐานสมรรถนะโดยจัดการรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับครูอาชีวศึกษา  ระดับกลาง รุ่นที่ 4 โดยมีนายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามและแขกผู้มีเกรียรติเข้าร่วมพิธี  โดยมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

22 กันยายน 2563