รวมพลัง-ชาวศิษย์เก่า

ค้นหาในเวปไซต์

อินเทอร์เน็ตภายใน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday1562
mod_vvisit_counterThis week4948
mod_vvisit_counterLast week10644
mod_vvisit_counterThis month30628
mod_vvisit_counterLast month76724
mod_vvisit_counterAll days1992183
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาทองคำวันนี้

Polls

นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด
 

ครูผู้สอน หลักสูตรระยะสั้น  โครงการ 1 คน 2ใบประกาศนียบัตร

คลิก..!  ที่นี่เพื่อลงทะเบียนภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2557)

 
 

คลิก..! เลย สมัครเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557

 
 

 

 
  รับสมัครเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557   
   

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

altaltaltalt 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เขียนโดย นีรนุช   

 

 ประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสภานศึกษาขนาดเล็ก

115

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ได้รับการประเมิน

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน

อาชีวศึกษา  ประจำปี  2557  วันศุกร์ที่  18  กรกฎาคม  2557

ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 
เขียนโดย นีรนุช   

 

 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน  MEP  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

56

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ได้ดำเนินการ

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน  MEP  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

เพื่อการเรียนการสอนเกิดประสิทธิสูงสุด

 
เขียนโดย นีรนุช   

 

 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องแผนกวิชาคหกรรม

11

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ได้ดำเนินการ

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคหกรรม  

เพื่อการเรียนการสอนเกิดประสิทธิสูงสุด

 
เขียนโดย นีรนุช   

 

 2  กรกฎาคม  2557  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

11

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ได้ดำเนินการจัด

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี  2557

ในวันพุธที่  2 กรกฎาคม  2557

ณ  วันสุวรรณาวาส  บ้านหนองจิก

 
เขียนโดย นีรนุช   

 

 26  มิถุนายน  2557  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่

1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา -เอสโซ่ ประจำปี 2557

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

 
เขียนโดย นีรนุช   
18  มิถุนายน  2557  ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557

111

วันพุธที่ 18  มิถุนายน  2557  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ได้เดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ณ หอประชุมสิทธิไชยากุล วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

 

รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

                         รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 กำหนด ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี (SAR) ฉบับนี้ขึ้น โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัย เพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนของวิทยาลัยให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

alt  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2556

 

  

 


 
เขียนโดย นีรนุช   

 

 7 - 10  กรกฎาคม  2557  Fix it center ในโรงเรียน

11

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ได้ดำเนินการจัด

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ในโรงเรียน  

ระหว่างวันที่  7-10  กรกฎาคม  2557  จำนวน  16  โรงเรียน  วันละ  4  โรงเรียน

 
เขียนโดย นีรนุช   

 

 30  มิถุนายน  2557  โครงการพัฒนาครูผู้สอนในการดำเนินงานการประเมินผลแนวใหม่

1

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ได้ดำเนินการจัด

โครงการพัฒนาครุผู้สอนในการดำเนินงานการประเมินผลแนวใหม่

ในวันจันทร์ที่  30  มิถุนายน  2557

ณ  ห้องประชุมสมุทรศรี  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 

 
เขียนโดย นีรนุช   

 

 20  มิถุนายน  2557  ไหว้ครูช่างและครูประจำการ ปีการศึกษา 2557

2

วันศุกร์ที่ 20  มิถุนายน  2557  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ได้ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2557

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

 
เขียนโดย นีรนุช   
18  มิถุนายน  2557  ประเมิน Mini English Program

 3 20140618 1657151272

วันพุธที่ 18  มิถุนายน  2557  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ได้เข้ารับการประเมิน Mini English Program  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

 
เขียนโดย นีรนุช   
30 พฤษภาคม 2557  วิทยาลัยฯ  ได้ทำความตกลง กับ สำหนักงานขนส่งจังหวัด

10369140 634795676598856 8299750088017073055 n

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  โดยท่านผู้อำนวยการ  นายประเสริฐ  กำธรเจริญ  

ได้ทำการบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ

และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถฯ  ระหว่าง  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  

กับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

dr

ดร.ประเสริฐ  กำธรเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สายตรงถึงผู้อำนวยการ

กรกฎาคม 2014
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

MPC Learning

คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์

MPC-JOBs

คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์

VEC-BoGA News